Hizmetlerimiz

Faaliyet Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları
 • Tapu kaydı düzeltilmesi davası
 • Tapu iptali ve tescil davaları
 • Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptali ve tescil davası
 • Muris Muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescil davası
 • Önalım (Şufa) davası
 • İzale-i Şüyu davası
 • Taşınmaz Zilyetliğinin tespiti
 • Men’i Müdahale davası
 • Ecrimisil davası
 • Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi
 • Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde Sözleşmeden Doğan)
 • Tazminat davaları

Miras Hukuku

 • Muris muvazaası davaları
 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenleme
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Mirasta Tenkis davası
 • Mirastan feragat sözleşmesi düzenleme
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme ve buna dayalı davalar
 • Miras taksim sözleşmesi düzenleme ve buna dayalı davalar

Aile Hukuku

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası
 • Nafaka davaları
 • Maddi ve Manevi tazminat davası
 • Soybağına ilişkin davalar
 • Vesayet/velayet davaları
 • Mal rejimi davaları

İcra - İflas Hukuku

 • İlamsız, İlamlı ve Kambiyo senetlerine dayalı İcra takipleri
 • İstirdat davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İhtiyati haciz davaları